versie 2018-1.0

Algemene Voorwaarden Special Campers

De algemene voorwaarden van Special Campers zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Special Campers , hierna te noemen verhuurder, en de (rechts)persoon die een voertuig huurt van de verhuurder, hierna te noemen huurder. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.special-campers.nl en op te vragen bij de verhuurder.

1. Verplichtingen verhuurder

De verhuurder neemt betreffende het ter beschikking stellen van de kampeerauto, de volgende verplichtingen in acht:

 1. Het tijdig ter beschikking stellen van de kampeerauto;
 2. Het ter beschikking stellen van de kampeerauto in een betrouwbare en veilige staat die overeenkomt met de wettelijke eisen, zoals deze worden gesteld voor de Algemene Periodieke Keuring (APK);
 3. Het ter beschikking stellen van de kampeerauto, welke schoon en compleet met inventaris dient te worden opgeleverd;
 4. Het ter beschikking stellen van de kampeerauto met de bijbehorende documenten, te weten kentekencard, APK-keuringbewijs, en “groene” verzekeringskaart;
 5. Het verzekeren van het voertuig (wettelijk aansprakelijkheidsverzekering);
 6. De huurder bij aanvang van de huurperiode mondeling instructie geven over het gebruik, beheer en onderhoud van de kampeerauto en de inventaris en het attenderen op de handleiding van het voertuig;
 7. Bij het ophalen van de kampeerauto samen met de huurder het voertuigcontrole formulier in te vullen en deze te ondertekenen. In het voertuigcontrole formulier worden aandachtspunten en eventuele schade/ beschadigingen nagelopen en verklaren verhuurder en huurder akkoord te gaan met de conditie waarin de kampeerauto, zoals deze op het moment van oplevering verkeert;
 8. Aan het einde van de huurperiode de kampeerauto samen met de huurder te controleren op basis van het ondertekende voertuigcontrole formulier, om de conditie van de kampeerauto bij aflevering vast te stellen en eventuele schade te constateren.

2. Verplichtingen huurder

De huurder dient zich betreffende het gebruik van de kampeerauto te houden aan de volgende verplichtingen:

 1. De verschuldigde huursom, respectievelijk annuleringsom te voldoen, ook al gebruikt de huurder de kampeerauto niet of voor een kortere periode dan de overeengekomen huurperiode;
 2. De kampeerauto zorgvuldig, veilig en overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken; 2c) Geen veranderingen aanbrengen aan de kampeerauto en de inventaris;
 3. De instructies van de verhuurder op te volgen betreffende het gebruik, beheer en onderhoud van de kampeerauto, zoals deze worden aangegeven bij het ter beschikking stellen van de kampeerauto en te raadplegen zijn in de handleiding van het voertuig;
 4. De kampeerauto niet aan derden in gebruik/ bruikleen te geven of (onder) te verhuren;
 5. Zorgdragen dat alleen de gemachtigde huurder en/of de geregistreerde gemachtigde medehuurder(s) de kampeerauto bestuurt. Om als bestuurder gemachtigd te worden dient de huurder minimaal 2 jaar in bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs (categorie B) en 23 jaar of ouder te zijn, tenzij anders overeengekomen met de verhuurder;
 6. Tijdens de huurperiode zorgdragen voor de vanzelfsprekende beheeraspecten van de kampeerauto zoals aangegeven door de verhuurder, te weten: regelmatig controleren (minimaal elke 1000 kilometer) van het oliepeil en koelvloeistofpeil;
 7. In de kampeerauto mag niet gerookt worden en dient aan het einde van de huurperiode schoon, rook-, haar-, en geurvrij te worden afgeleverd;
 8. Koken in de kampeerauto is op eigen risico van de huurder;
 9. Gedurende het rijden met de kampeerauto is het verboden om achterin het voertuig te zitten of liggen;
 10. De kampeerauto is bestemd voor recreatieve kampeerdoeleinden en dient niet gebruikt te worden voor verhuizingen of andere logistieke doeleinden;
 11. Een trekhaak onder de kampeerauto is in overleg met de verhuurder alleen bestemd voor het bevestigen van een fietsdrager. Wanneer een aanhangwagen of caravan middels de trekhaak achter de kampeerauto wordt bevestigd, wordt de kampeerauto extra belast en is de kampeerauto niet verzekerd. Dit is derhalve niet toegestaan;
 12. Wanneer de huurder het vermoeden heeft dat schade of een motorisch of mechanisch defect is ontstaan gedurende het gebruik van de kampeerauto, dient deze altijd direct contact op te nemen met de verhuurder op het daarvoor bestemde hulp telefoonnummer. De verhuurder geeft de huurder instructies ten aanzien van de acties die ondernomen dienen te worden;
 13. De huurder dient handicaps of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de verkeersveiligheid of een verhoogd risico voor bestuurder, medehuurder(s) of het voertuig tot gevolg kunnen hebben, vóór het maken van zijn/haar reservering te melden aan de verhuurder. De verhuurder behoudt zich ten allen tijde het recht om de huurder te weigeren als dit noodzakelijk blijkt;
 14. Het meenemen van verplichte benodigdheden voor het voertuig op basis van het land dat bezocht wordt. De verhuurder voorziet in een gevarendriehoek, één veiligheidsvest, een verbandtrommel en een reserveband. De overige verplichte items zijn de verantwoording van de huurder.

3. Reservering

 1. Het reserveren van een kampeerauto kan alleen persoonlijk door de huurder worden aangevraagd en overeengekomen. Een reservering kan door de huurder alleen via de website www.special-campers.nl of tijdens special beurzen waaraan Special Campers deelneemt worden geplaatst;
 2. Een reservering via www.special-campers.nl of tijdens een boekingsformulier tijdens een beurs of evenement geldt als een juridische wilsovereenkomst. Een reservering is niet vrijblijvend en wordt beschouwd als een intentieverklaring van de huurder om een overeenkomst aan te gaan met de verhuurder op basis van deze algemene voorwaarden. De overeenkomst tussen verhuurder en huurder komt tot stand nadat de verhuurder de reservering heeft bevestigd;
 3. Betreffende “de Afkoelingsperiode en het Herroepingsrecht” uit het Nederlands recht: reserveringen die via www.special-campers.nl geplaatst worden zijn definitief. De “Afkoelingsperiode”, die in de wet “Kopen op afstand” wordt genoemd, is niet van toepassing op reisproducten (te weten camperhuur) die via www.special-campers.nl worden gereserveerd. Het ‘Herroepingsrecht’ is niet van toepassing op reserveringen die via www.special-campers.nl geplaatst zijn, omdat deze reserveringen betrekking hebben op vervoer en logies;
 4. De huurder en de geregistreerde medehuurder(s) dienen ter controle van de persoonsgegevens opgenomen in de reservering, gelijktijdig met de ondertekende huurovereenkomst een kopie van het rijbewijs te overhandigen aan de verhuurder. Bij het ophalen van de kampeerauto wordt het rijbewijs gecontroleerd op echtheid en geldigheid. Het rijbewijs van de gemachtigde bestuurders dient geldig te zijn gedurende de gehele huurperiode;
 5. Huurders afkomstig van buiten de Europese gemeenschap dienen zich bij het ophalen van de kampeerauto tevens te kunnen legitimeren met een geldig paspoort en in het bezit te zijn van een in Europa geldig rijbewijs;
 6. De persoonsgegevens en de kopie van het rijbewijs blijven 12 maanden, of een langere periode indien noodzakelijk, na de einddatum van de huurperiode in de administratie van de verhuurder opgenomen, in verband met de afhandeling van eventuele schade- en ongevallen, boetes of andere openstaande bedragen;
 7. De huurder verklaart met het ondertekenen van de huurovereenkomst akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden van de verhuurder, en daarvan een exemplaar te hebben ontvangen. Tevens verklaart de huurder met het ondertekenen van de huurovereenkomst akkoord te gaan met het opnemen van zijn persoonsgegevens in de administratie van de verhuurder, ten behoeve van het registreren van de huurder en medehuurder(s) voor de reservering.

4. Betaling

 1. De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden huurovereenkomst en factuur. De huurovereenkomst en factuur gelden tevens als bevestiging/ bewijs van de reservering;
 2. De betaling van het factuurbedrag dient volgens de onderstaande betalingsvoorwaarden plaats te vinden: Binnen 10 dagen na de factuurdatum dient de aanbetaling van 40% van het totale factuurbedrag voldaan te worden. Het resterende factuurbedrag (60%) dient uiterlijk 6 weken (42 dagen) voor aanvang van de huurperiode voldaan te zijn.  Bij een tijdsbestek van 6 weken of korter tussen de reserveringsdatum en de aanvang van de huurperiode, dient het totale factuurbedrag binnen 5 dagen na de factuurdatum of binnen de door de verhuurder aangegeven betalingstermijn voldaan te zijn.
 3. De huurder dient bij het ophalen van de kampeerauto de totale huursom te hebben voldaan. De borgsom dient bij aanvang van de huurperiode in bezit te zijn van de verhuurder. Vier weken na aflevering van de gehuurde kampeerauto wordt, na eventuele aftrek van kosten en/of vergoedingen voor schade, schoonmaak en/of andere openstaande kosten, de borgsom aan de huurder geretourneerd op de bankrekening van de huurder, dan wel de creditcard van de huurder;
 4. De verhuurder dient, in alle gevallen, op de in de factuur genoemde data over de door de huurder verschuldigde huursom te beschikken. Mocht de betaling niet op de in de factuur genoemde data voldaan zijn door de huurder, heeft de verhuurder het recht om de reservering eenzijdig te annuleren;
 5. Indien de huurder nalatig is in zijn betaling(en) kan de verhuurder besluiten de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden en de vordering van openstaande betalingen over te dragen aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende (buiten)gerechtelijke kosten, alsmede de verschuldigde wettelijke rente komen geheel voor rekening van de huurder.

5. Annulering

 1. De huurder dient per aangetekende brief de reservering te annuleren. De bezorgdatum van de aangetekende brief geldt als officiële annuleringsdatum;
 2. Bij annulering is de huurder een procentueel bedrag van de huursom verschuldigd. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal dagen, gemeten vanaf de datum waarop de annulering heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de huurperiode:  
  • Tot 50 dagen (8 weken) voor aanvang van de huurperiode: 40% van de huursom (gelijk aan aanbetaling).  
  • Vanaf 49 dagen tot 15 dagen voor aanvang van de huurperiode: 75% van de huursom.  
  • Vanaf 14 dagen (2 weken) tot aan de aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom.  
  • Op de dag van vertrek of bij no show: 100% van de huursom.

Bij annulering wordt naast het bedrag aan annuleringskosten tevens € 55,- administratiekosten in rekening gebracht. Het eerder terugbrengen van de gehuurde kampeerauto voor het einde van de overeengekomen huurperiode, zal nooit een restitutie van (of een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

6. Schade en eigen risico

 1. Het eigen risico van de huurder bedraagt € 1000,- per voertuig per schadegeval, ongeacht de schuldvraag;
 2. De huurder voldoet voor aanvang van de huurperiode een borgsom van € 1000,- per voertuig per huurperiode. De borgsom kan per bankoverschrijving worden voldaan. 
 3. De borgsom wordt uiterlijk 2 weken na inleveren van het voertuig, na eventuele aftrek van kosten en/of vergoedingen voor schade, schoonmaak en/of andere openstaande kosten, retour gestort op de bankrekening van de huurder. 
 4. De huurder is bij schade aan de kampeerauto, de inventaris en/of (eigendommen van) derden door verlies, diefstal, een verkeersongeval, mechanische defecten, inbeslagname of een één- of tweezijdig schadegeval, al dan niet opzettelijk, aansprakelijk voor een maximaal bedrag overeenkomstig het eigen risico en een eventueel bijkomende schadevergoeding;
 5. Schade aan de kampeerauto, de inventaris en/of derden, ongeacht type of toedoen van welke aard dan ook, veroorzaakt door de huurder of diens medehuurder(s), worden verrekend met de borgsom tot het maximum van het eigen risico en een eventueel bijkomende schadevergoeding;
 6. Bij (motor)schade aan de kampeerauto ten gevolge van, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, een te laag olie- of koelvloeistofpeil, oneigenlijk gebruik van de kampeerauto, nalatigheid en/of het niet opvolgen van de instructies van de verhuurder, wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor een maximaal bedrag overeenkomstig het eigen risico (ongeacht of het eigen risico is afgekocht) en een eventueel bijkomende schadevergoeding;
 7. Tot schade worden ook de negatieve gevolgen van het bonus/malus-treden verlies op de verzekeringspremie gerekend als gevolg van een aanrijding, ongeval of tweezijdig
 8. Schadegeval, veroorzaakt door de huurder of diens medehuurder(s);
 9. Ingeval van schade aan de kampeerauto, de inventaris en/of derden door verlies, diefstal, een verkeersongeval, oneigenlijk gebruik van het voertuig, mechanische defecten, in beslagname of een één- of tweezijdig schadegeval, dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder. De huurder dient zich te allen tijde te houden aan de instructies van de verhuurder;
 10. Ingeval van schade aan de kampeerauto en/of derden als gevolg van een verkeersongeval, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder, is de huurder verplicht het Europese schadeformulier in te vullen en door de politie proces verbaal op te laten maken;
 11. De huurder is bij een defect of schade aan de kampeerauto, waardoor deze niet meer voor haar bestemming gebruikt kan worden verantwoordelijk voor het voertuig, totdat repatriëring van het voertuig naar Nederland door de verhuurder geregeld is;
 12. De snelheid van de kampeerauto is begrensd, om de veiligheid van de huurder en de kwaliteit van het voertuig te waarborgen. Als er met de afstelling van het voertuig wordt gefraudeerd, valt dit onder oneigenlijk gebruik van de kampeerauto en is de huurder te allen tijde aansprakelijk voor een maximaal bedrag overeenkomstig het eigen risico en een schadevergoeding van € 2250,-
 13. Indien inbeslagname plaats vindt door politie of justitie omdat (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend) naar de mening van de overheidsinstantie(s) de huurder met de kampeerauto verdovende middelen/ drugs worden vervoerd, roekeloos rijgedrag met het voertuig is vertoond, de huurder nalatig is geweest bij het beheer van de kampeerauto of anderszins een misdrijf is begaan, is de huurder verplicht tot volledige vergoeding van de geleden schade door de verhuurder. De door de verhuurder te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder;
 14. Kosten ten gevolge van braak, verlies en/of diefstal veroorzaakt door nalatigheid van de huurder, worden te allen tijde verhaald op de huurder;
 15. (Brand)schade veroorzaakt door het roken en/of koken in de kampeerauto door de huurder of diens medehuurder(s), wordt volledig verhaald op de huurder;
 16. Bij een pechgeval of defect aan het voertuig, waardoor deze niet meer voor haar bestemming gebruikt kan worden, kan de huurder nimmer aanspraak maken op restitutie van (een gedeelte van) de huursom;
 17. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke-, immateriële-, materiële-, gevolg- of letselschade van de huurder of diens medehuurder(s), ontstaan door het gebruik van de kampeerauto, mechanische storing(en), een verkeersongeval, of een één- of tweezijdig schadegeval.

7. Gebruiks- en reparatiekosten

 1. De kosten die direct verband houden met het oneigenlijk gebruik van de kampeerauto of gebruik niet overeenkomstig de bestemming van de kampeerauto, zoals maar niet uitsluitend, gebruik van verkeerde brandstof (bv. benzine of rode diesel), olieverbruik, reparatie banden, glasschade, boetes, gerechtskosten etc, komen te allen tijde voor rekening van de huurder. Hieronder vallen eveneens de (af)sleep- en repatriëringskosten van de camper wanneer deze door oneigenlijk gebruik, niet meer gebruikt kan worden;
 2. De gebruikskosten van de kampeerauto komen gedurende de periode dat de kampeerauto in het bezit van de huurder is, volledig voor rekening van de huurder. Te weten: brandstofkosten, kosten voor het gebruik van tolwegen, leges, boetes en kosten voor het gebruik van wegen waar rekeningrijden wordt gehanteerd;
 3. Tijdens de huurperiode geldt dat je 250 vrije kilometers per dag mag rijden, daarna betaalt de huurder € 0,20 per kilometer;
 4. Het door de huurder op eigen initiatief, zonder vooraf toestemming van de verhuurder te hebben verkregen, laten herstellen van gebreken of het laten uitvoeren van reparatie(s), worden nimmer door de verhuurder vergoed. Tevens komen de kosten, die de verhuurder moet maken teneinde herstel van foutieve of afgekeurde reparaties die niet vooraf waren goedgekeurd, voor de rekening van de huurder. De huurder houdt zich ten alle tijde aan de instructies van de verhuurder;
 5. De gemaakte reparatiekosten, waar toestemming voor is verkregen van de verhuurder, worden alleen door de verhuurder vergoed na overlegging door de huurder van de originele gespecificeerde nota’s (op naam), alsmede na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota’s en of vervangen onderdelen geeft de verhuurder het recht de vergoeding niet uit te keren. Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde nota’s geschiedt tegen de middenkoers van de betreffende valuta op de datum van overhandiging van de nota door de huurder aan de verhuurder.
 6. Voor het verwerken van verkeersboetes brengt de verhuurder € 15,- administratiekosten in rekening. Kosten voor aangetekend verzenden zijn voor rekening van de huurder en komen bovenop de administratiekosten;
 7. De verhuurder is nimmer verantwoordelijk voor het gebruik van (elektrische) apparatuur in of aan de kampeerauto, zoals maar niet uitsluitend, fietsendragers, omvormers, opladers etc. Schade die door (foutief) gebruik ontstaat, zowel aan de kampeerauto als aan de verblijfplaats (camping), komen voor rekening van de huurder.

8. Tekortkoming

 1. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het voertuig door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt of de huurder zijn verplichtingen jegens de verhuurder niet na komt. In deze gevallen is de verhuurder gerechtigd het voertuig terstond in te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding;
 2. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de huurder foutieve intenties heeft met de camperhuur die nadelig zijn voor de verhuurder.
 3. Betreffende de tekortkoming: ‘het niet of niet tijdig kunnen leveren van een kampeerauto’, heeft de verhuurder het recht een vergelijkbare kampeerauto te leveren. Deze voldoet minimaal aan de specificaties van de originele kampeerauto, doch type, indeling en kleurstelling kunnen verschillen;
 4. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor kosten ten gevolge van het niet of niet tijdig kunnen leveren van de kampeerauto, ontstaan door een defect aan de kampeerauto, door overmacht of door omstandigheden die de verhuurder niet valt toe te rekenen, waardoor het voertuig niet meer voor haar bestemming gebruikt kan worden;
 5. Bij ontbinding, of gedeeltelijke ontbinding, van de huurovereenkomst wegens het niet of niet tijdig kunnen leveren van de kampeerauto, ontstaan door een defect aan de kampeerauto, door overmacht of omstandigheden die de verhuurder niet valt toe te rekenen waardoor het voertuig niet meer voor haar bestemming gebruikt kan worden, restitueert de verhuurder de betaalde huur in zijn geheel respectievelijk gedeeltelijk aan de huurder;
 6. Als de huurder de kampeerauto later terugbrengt dan overeengekomen in de huurovereenkomst, heeft de verhuurder het recht om de huurder € 55,- per uur dat de camper te laat wordt teruggebracht te berekenen.

9. Oplevering en schoonmaak

 1. De kampeerauto wordt aan de huurder als volgt opgeleverd:  
  • Binnenzijde schoon
  • Schoon keukenblok
  • Schone koelkast
  • Schone bekleding
  • Rook-, haar- en geurvrij  
  • Volle brandstoftank
 2. De kampeerauto dient schoon door de huurder in dezelfde staat te worden afgeleverd als waarin de kampeerauto is opgeleverd door de verhuurder. De hierbij te volgen schoonmaakinstructies worden beschikbaar gesteld door de verhuurder en zijn te vinden in het voertuig. De huurder dient de kampeerauto af te leveren met een volle brandstoftank. Indien de huurder hierin nalatig blijft gelden de volgende extra kosten:
  • Bekleding van stoelen en matrassen niet schoon € 100,-  
  • Rook-, haar-, en geurvrij maken € 200,-  
  • Brandstoftank niet vol afgetankt € 75,-
 3. Zoals vermeld onder artikel 2.7 is het te alle tijde verboden te roken in de kampeerauto. De schoonmaakkosten á € 200,- voor het rook- en geurvrij maken van de kampeerauto, worden volledig op de huurder verhaald;
 4. De eerste controle van de kampeerauto en inventaris vindt bij het ophalen en inleveren van de kampeerauto plaats door de verhuurder in aanwezigheid van de huurder, aan de hand van het voertuigcontroleformulier en de inventarislijst. Het voertuigcontroleformulier wordt bij het ophalen van de kampeerauto voor akkoord door zowel huurder als verhuurder ondertekend. De huurder is verplicht zich direct te melden bij de verhuurder als iets aan de inventaris ontbreekt of defect is. Dit geldt zowel tijdens de reis als bij het inleveren van de kampeerauto. De uitgebreide controle door Special Campers vindt uiterlijk binnen 4 weken plaats na de inleverdatum;
 5. Indien na het inleveren van de kampeerauto blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig en/of beschadigd zijn, worden de vervangingskosten volledig in rekening gebracht bij de huurder;
 6. De huurder is aansprakelijk voor de kosten voor vervanging van inventaris, herstelkosten van schade/ beschadigingen aan de kampeerauto en inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, en/of eventuele schoonmaakkosten zoals vermeld in paragraaf 10, tot een maximaal bedrag overeenkomstig het eigen risico en een eventueel bijkomende schadevergoeding.

10. Algemene bepalingen

 1. Het gebruik van de kampeerauto, de inventaris en het toebehoren, is op eigen risico van de huurder;
 2. Afwijkingen van de huurovereenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door de verhuurder en de huurder zijn overeengekomen;
 3. De huurder en medehuurder(s) die gebruik maken van de kampeerauto, dienen geregistreerd te zijn in de huurovereenkomst en dienen zich te kunnen legitimeren middels het rijbewijs of paspoort. Het is verboden andere personen dan de gemachtigde huurder en medehuurder(s), gebruik te laten maken van de kampeerauto. Schade en/of kosten veroorzaakt door niet geregistreerde personen worden volledig op de huurder verhaald;
 4. De verhuurder heeft bij nalatigheid, misleiding, verzwijging of onrechtmatig en/of roekeloos handelen door de huurder, het recht om de huurovereenkomst te ontbinden, de kampeerauto in beslag te nemen en schade te verhalen op de huurder;
 5. De verhuurder heeft voor al haar voertuigen een hulppakket afgesloten, welke geldig is gedurende alle huurperioden. 
 6. Kosten die niet gedekt worden door het hulppakket dat door de verhuurder wordt aangeboden bij haar huurovereenkomsten (bijvoorbeeld: hotel-, taxi-, restaurant- en telefoonkosten of gederfde vakantiedagen), zijn voor rekening van de huurder. Om deze kosten te dekken is het raadzaam een reisverzekering af te sluiten;
 7. De huurder dient zich te allen tijde te houden aan het door de verhuurder aangegeven maximaal aantal passagiers. Het maximale aantal passagiers is gelijk aan het aantal wettelijk toegestane zitplaatsen in de kampeerauto, zoals vermeld door de verhuurder op het voertuigcontroleformulier. Gedurende het rijden met de kampeerauto is het verboden om achter in het voertuig plaats te nemen. Alleen de wettelijk goedgekeurde zitplaatsen met veiligheidsgordel mogen tijdens het rijden gebruikt worden. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van hulpmiddelen als kinderstoeltjes en verhogingen;
 8. De huurder dient geen alcohol of drugs te gebruiken vóór en tijdens het besturen van de kampeerauto, en zich altijd te houden aan de verkeersregels zoals deze gelden in het land waarin de huurder zich met het voertuig bevindt;
 9. Alle bij de Europese Unie aangesloten landen, waarvoor het internationale verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig is, mogen met de kampeerauto worden bezocht. Landen welke geheel of ten dele in staat van oorlog verkeren, of waar oorlog of onrust dreigt, mogen beslist niet worden bezocht. IJsland mag niet worden bezocht met het voertuig. De verhuurder behoudt zich het recht om de klant te weigeren naar een bepaalde bestemming te vertrekken;
 10. Het is niet toegestaan om met het voertuig te rijden in ijs- en sneeuwomstandigheden. De verhuurder heeft het recht om een verhuurperiode te annuleren wanneer er sprake is van weersomstandigheden, waarbij rijden met de kampeerauto onverantwoord is;
 11. Groepsverhuur; geldend vanaf 3 kampeerauto’s of meer, is niet toegestaan. Wanneer de huurder niet meldt in groepsverband te reizen, is de verhuurder gerechtigd om de huurovereenkomst per direct te ontbinden en huurder een vergoeding op te leggen van € 500,-. Er is hierbij geen sprake van restitutie van de reissom;
 12. Bij verhuur aan drie personen jonger dan 26 jaar zal de verhuurder om aanvullende informatie, dan wel een gesprek vragen. Wanneer de informatie die hiermee wordt verkregen niet overeenstemt met de voorwaarden die de verhuurder aan een reis met het voertuig verbindt, zal de huurder worden geweigerd. Bij het verstrekken van foutieve informatie, is de verhuurder gerechtigd om de huurovereenkomst per direct te ontbinden en huurder een vergoeding op te leggen van € 500,-. Er is hierbij geen sprake van restitutie van de reissom;
 13. Off road rijden is alleen toegestaan na toestemming van de verhuurder
 14. Het op- en afzetten van de camperunit is alleen toegestaan na toestemming van de verhuurder. Tijdens het ophalen van de camper is het noodzakelijk dat huurder een test aflegt voor het op- en afzetten van de camperunit. Op basis van deze test besluit de verhuurder of het op- en afzetten van de camperunit toegestaan is tijdens de verhuurperiode.

11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de algemene voorwaarden van de verhuurder en de tussen de verhuurder en huurder gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;
 2. Geschillen voortvloeiende uit de algemene voorwaarden van de verhuurder en/of een overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder, worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegd Nederlandse rechter.